Kategorije
Projekti

Ključni rezultati istraživanja potreba roditelja djece s razvojnim rizicima i teškoćama te potreba stručnjaka

Kao član Koalicije za ranu intervenciju u djetinjstvu, aktivno sudjelujemo u aktivnostima projekta „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu“, podržanog od strane Fonda za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

U okviru projekta smo sudjelovali i u pripremi i provedbi istraživanja o potrebama roditelja djece s razvojnim rizicima i teškoćama, potrebama stručnjaka različitih profila i potrebama za osnaživanjem organizacija civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji. S vama dijelimo
ključne rezultate istraživanja.

Također, rezultate istraživanja smo koristili i u izradi takozvanog policy brief dokumenta – dokumenta s preporukama za zagovaranje integriranog modela rane intervencije u djetinjstvu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Dokument je nastao kao rezultat prijašnjih sastanaka Koalicije i
Mreže te sastanaka i povratnih informacija članova Upravnog odbora HURID-a.

Trenutno su u tijeku sastanci s donositeljima odluka s kojima zajednički razmatramo na koje načine se navedene preporuke mogu koristiti te koje su mogućnosti za poboljšanje položaja djece s razvojnim rizicima i teškoćama te njihovih obitelji.

O projektu i provedenim aktivnostima u sklopu projekta možete pročitati više na mrežnoj stranici KRID-a: https://krid.hurid.hr.

Poster s detaljnijim rezultatima možete preuzeti s naše stranice ovdje:
Rezultati istraživanja

Odgovori